ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០៖ ការកែសំរួលវិធានការការពារ ទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតបការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ចំពោះអ្នកដំណើរជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេស ដែលមានទិដ្ឋាការពិសេស (Visa K) ចូលទៅកម្ពុជា។