សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ លក្ខខ័ណ្ឌនៃការស្នើសុំលិខិតធ្វើដំណើរបណ្ដោះអាសន្ន។ សូមចូលក្នុងតំណខាងក្រោមដើម្បីទាញយកពាក្យស្នើសុំ (http://www.cambodianembassy.jp/web2/?page_id=4223)