នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថានទូតបានសហការជាមួយ Japan-Asia Promotion Foundation បានរៀបចំសិក្ខាសាលា Online ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ច ដល់និស្សិតជប៉ុនដែលកំពុងសិក្សាជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា អប់រំ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ សេដ្ឋកិច្ច ច្បាប់ និងកសិកម្ម មកពីបណ្តាខេត្ត Hokkaido, Ibaraki, Yamanashi, Kyoto, Osaka, Miyagi, Yamaguchi, Fukuoka, Nagasaki និងទីក្រុងតូក្យូ។