សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ ការបន្តអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ និងរឹតបន្តឹងវិធានការចត្តាឡីស័ករបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។