ថ្ងៃទី ០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០៖ ការកែសម្រួលវិធានការសុខាភិបាលសម្រាប់អនុវត្តចំពោះមន្ត្រីការទូត និងអង្គការអន្តរជាតិដែលកាន់ទិដ្ឋាការការទូតប្រភេទ A និងទិដ្ឋាការផ្លូវការប្រភេទ B