ថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ALL NIPPON AIRWAYS បន្តផ្អាកជើងហោះហើរត្រង់ភ្នំពេញ-ណារីតា-ភ្នំពេញ