ថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០៖ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបន្តអនុវត្តវិធានការចត្តាឡីស័ក រឹតត្បិតទិដ្ឋាការ និងរឹតត្បិតការចូលមកប្រទេសជប៉ុន។