ថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០៖ ការផ្អាកជើងហោះហើរត្រង់