សេចក្ដីប្រកាសពាក់ព័ន្ធ COVID-19

ថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៖ ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកដំណឹងទាំងអស់ (រួមទាំងជនជាតិខ្មែរ) ចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ALL NIPPON AIRWAYS មានជើងហោះហើរសម្រាប់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ALL NIPPON AIRWAYS បន្តផ្អាកជើងហោះហើរត្រង់ភ្នំពេញ-ណារីតា-ភ្នំពេញ

ថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០៖ វិធានការព្រំដែនបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន

ថ្ងៃទី ០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០៖ ការកែសម្រួលវិធានការសុខាភិបាលសម្រាប់អនុវត្តចំពោះមន្ត្រីការទូត និងអង្គការអន្តរជាតិដែលកាន់ទិដ្ឋាការការទូតប្រភេទ A និងទិដ្ឋាការផ្លូវការប្រភេទ B

ថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០៖ ការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ALL NIPPON AIRWAYS បន្តផ្អាកជើងហោះហើរត្រង់ភ្នំពេញ-ណារីតា-ភ្នំពេញ

ថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០៖ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបន្តអនុវត្តវិធានការចត្តាឡីស័ក រឹតត្បិតទិដ្ឋាការ និងរឹតត្បិតការចូលមកប្រទេសជប៉ុន។

វិធានការសម្រាប់អ្នក​ធ្វើដំណើរ​ពេលទៅដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា៖

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០៖ ស្ថានទូតកំពុងសហការជាមួយអង្គការ សប្បុរសធម៌ជប៉ុន ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភ និងចូលរួមរំលែកការលំបាករបស់បងប្អូន កម្មសិក្សាការី/ពលករ និង និស្សិត ដែលមានការលំបាកត្រលប់ទៅកម្ពុជាវិញ ឬបាត់បង់ការងារ ឬបាត់បង់ចំណូលលើសពី៥០% ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។

ថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០៖ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្រេចអនុ​ញ្ញាត​ឲ្យជនបរទេស ដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅប្រ​ទេសជប៉ុន​ ហើយបានចេញទៅបរទេស “ជាមួយនឹង​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យចូល​វិញ Re-Entry Permit” អាចត្រលប់ចូលប្រទេសជប៉ុនវិញបាន បើសិនជាមានមូលហេតុមនុស្សធម៌ និងកាលៈទេសៈលើកលែងពិសេស។

ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០៖ ការកែសំរួលវិធានការការពារ ទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតបការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ចំពោះអ្នកដំណើរជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេស ដែលមានទិដ្ឋាការពិសេស (Visa K) ចូលទៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០៖ ការគិតថ្លៃសេវាធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ ការធ្វើចត្តាឡីស័ក និងការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ សម្រាប់ជនបរទេសចូលមកប្រទេសកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០៖ ការផ្អាកជើងហោះហើរត្រង់

ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

វិធានការសម្រាប់អ្នក​ធ្វើដំណើរ​ពេលទៅដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា៖

វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន