ស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសនៅទីក្រុង Sapporo (ផ្អាកប្រតិបត្តិការការជាបណ្ដោះអាសន្ន)

Mr. TAKIZAWA Seiroku
SOC Bldg. Nishi 11 chome, kita 4-Jo, Chuo-ku Sapporo, 060-0004
Tel : (+81)-11-231-3511
Fax: (+81)-11-231-3325
Website: http://www.cambodia-sapporo.com