សូមអភ័យទោស មាតិកានេះមានតែក្នុងទំព័រភាសាជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ