សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី (Delta / Delta Plus) និងសេចក្ដីអំពាវនាវសូមឱ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។