នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើក៣០៤ របស់គណៈកម្មាធិការអាស៊ានទីក្រុងតូក្យូ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ។