ក្នុងគោលដៅជំរុញការទូតសេដ្ឋកិច្ច នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីកម្ពុជា ដល់និស្សិតជប៉ុនដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Bunkyo Gakuin University (BGU) និង ឆ្លៀតឱកាស ជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យ BGU ផងដែរ។