នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ទម្រង់ថ្មី​។ ការប្រកាសនេះនឹងចូលជាធរមាននៅម៉ោង ០០:០០ ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ សូមអានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖