នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតបានអញ្ជើញចូលរួមធ្វើជា សាក្សីក្នុងពីធីចុះហត្ថលេខារវាងក្រុម ហ៊ុន Taica និងក្លឹបបាល់ទាត់ Shimizu S-Pulse ដើម្បីដាក់ Logo “Cambodia: Kingdom of Wonder” នៅលើឯកសណ្ឋានរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Shimizu S-Pulse ក្នុងន័យចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើង។