សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រកាសបន្តដាក់ខេត្តនិងក្រុងចំនួន១០ ក្នុងភាពអាសន្ន រហូតដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ។