នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ គណៈកម្មាធិការពិព័រណ៍កម្ពុជា បានប្រជុំតាមរយៈអនឡាញ ហើយបានសម្រេចលេីកពេលពិព័រណ៍កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីក្រុងតូក្យូ ពីថ្ងៃទី៣ -៤ ខែឧសភា ទៅថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វិញ ដោយសារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ។