នៅថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានរៀបចំអាហារការងារទទួលសមាគមមិត្តភាពតូយ៉ាម៉ា-កម្ពុជា និងសមាគមមិត្តភាពជប៉ុនខាងលិច-កម្ពុជា ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមទាំងពីរនេះ ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជន និងប្រជាជននៃ ប្រទេសទាំងពីរ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីការវិនិយោគ និងទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា ។ សមាជិកនៃសមាគមទាំងពីរនេះ គឺជាធុរជនជប៉ុន ដែលមួយចំនួនមានអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ។