នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូត អមដោយទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារពាណិជ្ជកម្មជាមួយ៖ (១) លោកស្រី Ruri Nagase, ប្រធានផ្នែកទីផ្សារក្រៅប្រទេស នៃ ក្រុមហ៊ុន Koike Medical Co., Ltd ជាក្រុមហ៊ុនជំនាញផលិត ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យនៅប្រទេសជប៉ុន មានបំណងស្វែងរកតំណាងចែកចាយនៅកម្ពុជា។ (២) លោក Toriyama Hitoshi ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៃ គណៈកម្មការរៀបចំ ពិព័រណ៍ Osaka Expo 2025 អំពីដំណើរការរៀបចំពិព័រណ៍ និងត្រៀមអញ្ជើញកម្ពុជាចូលរួម ពិព័រណ៍ពិភពលោក Osaka Expo 2025 នៅប្រទេសជប៉ុន។