សេចក្តីជូនដំណឹង៖ មូលនិធិអាហាររូបករណ៍អន្តរជាតិម៉ាប៊ូឈិ (Mabuchi International Scholarship Foundation) បានសម្រេចផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ១កន្លែង រយៈពេល ១ឆ្នាំ សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា ដែលចេះភាសាជប៉ុន នៅតំបន់កាន់តូ ដែលមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖