សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោក NAKAMURA Kensuke និងភរិយា ដែលជា ម្ចាស់ហាង Tomomi Mahob Khmer នៅខេត្ត Shiga ដែល បានជួយឧបត្ថម្ភ គ្រឿង ឧបភោគបរិភោគ សំរាប់ចែកជូនបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ១៩។ សូមជូនពរលោក NAKAMURA និងភរិយា ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារមាន សុខភាពល្អ និងអាជីវកម្មរីកចំរើន ។