ថ្ងៃទី៤តុលា​ ឆ្នាំ២០២០​ លោក​ ស៊ុយ​ តិច​ និងក្រុមការងារ បានចូលរួមបុណ្យកឋិននៅវត្តខ្មែរសាមគ្គី​ ខេត្តកាណាហ្គាវ៉ា​ ប្រទេសជប៉ុន​ សូមជូនបុណ្យដល់បងប្អូនជនរួមជាតិ​ទាំងអស់ បានមគ្គផលស្មេីៗគ្នា​ 👏👏👏។ សូមអនុមោទនាបុណ្យ។