នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូតបានទទួលជួបលោកសាស្រ្តាចារ្យ ISHIZAWA Yoshiaki ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស នៃសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វ៊ីយ៉ា ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់អំពីគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រាសាទខ្មែរដោយ សាកលវិទ្យាល័យសូហ្វ៊ីយ៉ា ។