នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូត បានទទួលសមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីសួរសុខទុក្ខ និងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាស្តីពីការងាររបស់សមាគមនាពេលអនាគត ។