នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមការងារស្ថានទូតបាន យកបច្ច័យកសាងវត្ត និងផ្លែឈើ ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ ដែលគង់នៅវត្តខ្មែរសាមគ្គី។