ដំណឹងល្អ! ចេកកម្ពុជាបានបង្ហាញវត្តមាននៅទីផ្សារប្រទេសជប៉ុន។ តាមការជូនដំណឹងខាងផ្សារទំនើបដែលទទួលលក់ចេកកម្ពុជា និងតាមការទិញហូបដោយផ្ទាល់ ចេកកម្ពុជា មានគុណភាព ផ្អែមត្រជាក់ ល្មួតជាទីគាប់ចិត្ត មិនចាញ់ចេកពីប្រទេសដទៃឡើយ។ សូមលើកទឹកចិត្ត ប្រជាជនជប៉ុន បងប្អូនខ្មែរ និង អតិថិជនទូទៅ បន្តគាំទ្រចេក និងផលិតផលផ្លែឈើ ប្រកបដោយគុណភាពពីកម្ពុជា។

This entry was posted in Embassy on by .