សេចក្តីជូនដំណឹង៖ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសបញ្ចប់ការដាក់ភាពអាសន្ននៅខេត្តចំនួន០៣បន្ថែមទៀត ដែលមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

カテゴリー: Embassy | 投稿日: | 投稿者: