<<សំខាន់>> សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញវិធានការ ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

カテゴリー: Embassy | 投稿日: | 投稿者: