សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងអនុញ្ញាត ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះតទៅ ឱ្យជនបរទេសដែលកាន់ទិដ្ឋាការរយៈពេលមធ្យម (លើសពី៩០ថ្ងៃ) និងរយៈពេលវែង អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការ “ការងារដែលបានកំណត់ (Designated activities)” រយៈពេល៦ខែ (សូមអានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម)។

This entry was posted in Embassy on by .