សេចក្តីប្រែសម្រួលអំពីលក្ខខណ្ឌ និងនិតិវិធីស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភ១០០០០០យ៉េន ចំពោះជនជាតិជប៉ុន និងជនបរទេសដែលមានទិដ្ឋាការស្នាក់នៅលើសពី៣ខែ ដែលមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

This entry was posted in Embassy on by .