សារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ ស្តីពី«វិធានការបង្ការ​ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩»។