នៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី១៩ ”អាស៊ី-អាហ្រ្វិក២០” ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកម្ពុជា ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេស សក្កដានុពលសេដ្ឋកិច្ច វិនិយោគកម្ពុជា និងទេសចរាចរណ៍ ជូនភ្ញៀវចំនួន ៧០នាក់ រួមមនអង្គទូតនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងអាហ្រ្វិកប្រចាំប្រទេសជប៉ុន តំណាងJICA តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុន និងក្រុមហ៊ុនឯកជន។ កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពត៌មានរវាងប្រទេសនៅតំបន់អាសុី ជាមួយអាហ្វ្រិក និងចែករំលែកពត៌មានស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិជប៉ុន-អាសុី និងជប៉ុន-អាហ្វ្រិក ។