សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់កម្មសិក្សាការីផ្នែកសំណង់ដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។

This entry was posted in Embassy on by .