ពីថ្ងៃទី29-30 ខែតុលា ឆ្នាំ2019 ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត និងសហការីបានអញ្ជើញទៅទស្សនាស្វែងយល់ខេត្ត Saga ដែលជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ឯកឧត្តម Imamura Masahiro ប្រធានសម្ព័ន្ធមិត្តភាពសភាជប៉ុន-កម្ពុជា។ ឯកឧត្តម និងសហការីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាគមកសិកម្ម សភាពាណិជ្ជកម្ម សមាគមពាណិជ្ជកម្ម សមាគមសហគ្រាសធនតូច-មធ្យម សមាគមសាងសង់ អង្គការ ក្រុមហ៊ុន មន្ទីរពេទ្យ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ និងសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងបម្រើការងារនៅខេត្ត Saga និងFukuokaផងដែរ ។

This entry was posted in Embassy on by .