នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត និងសហការីបានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីវិនិយោគ និងទេសចរណ៍ រៀបចំដោយអង្គការ Glocal Resource Center International Forum នៅទីក្រុង Ueda ខេត្តNagano ។ ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះ មានអភិបាលក្រុង Ueda សាស្ត្រាចារ្យ តំណាងស្ថាប័នរដ្ឋ តំណាងវិស័យឯកជន សិស្សនិងនិស្សិត សរុបប្រមាណ៥០នាក់។

カテゴリー: Embassy | 投稿日: | 投稿者: