ជំនួបទេ្វភាគីរវាងឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម Taro KONO រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន នៅរសៀលថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥២និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នៅទីក្រុងបាងកក។

Bilateral meeting between H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn and H.E. Taro KONO, Minister for Foreign Affairs of Japan, on 01 August 2019, at the sideline of the 52nd AMM and Related Meetings in Bangkok.