អបអរសាទររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងឱកាសដែលតំបន់ផ្នូរបុរាណ (Mozu-Furuichi Kofun Group: Mounted Tombs of Ancient Japan) ក្នុងខេត្តអូសាកាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី ០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។