ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ថ្លែងអំណរគុណដល់យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ដែលបានខិតខំចូលរួមរៀបចំពិព័រណ៍កម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន សូមថ្លែងអំណរគុណដល់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ ដែលបានខិតខំអស់ទាំងកម្លាំងកាយ ចិត្ត ក្នុងការចូលរួមរៀបចំពិព័រណ៍កម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩។

在日本カンボジア大使館により2019年に開催されたカンボジアフェアウェルにボランティア団体として多大な努力を払ったことに感謝致します。

カテゴリー: Embassy | 投稿日: | 投稿者: