ពិធីបិទពិព័រណ៍កម្ពុជា២០១៩​ នៅសួនយ៉ូយ៉ហ្គិ​ ទីក្រុងតូក្យូ

ពិធីបិទពិព័រណ៍កម្ពុជា២០១៩​ នៅសួនយ៉ូយ៉ហ្គិ​ ទីក្រុងតូក្យូ

Gepostet von Royal Embassy of Cambodia in Japan-在日本国カンボジア王国大使館 am Samstag, 4. Mai 2019