ពិធីបេីកពិព័រណ៍កម្ពុជា២០១៩​ នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន part 2

ពិធីបេីកពិព័រណ៍កម្ពុជា២០១៩​ នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន part 2

Gepostet von Royal Embassy of Cambodia in Japan-在日本国カンボジア王国大使館 am Donnerstag, 2. Mai 2019
カテゴリー: Embassy | 投稿日: | 投稿者: