ការជួបសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសអាហារពេលល្ងាចទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម Shigeki TAKIZAKI អគ្គនាយកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងនិរតី ក្រសួងការបរទេសជប៉ុន និងសហការី

ការជួបសំណេះសំណាល ក្នុងឱកាសអាហារពេលល្ងាចទទួលស្វាគមន៍ឯកឧត្តម Shigeki TAKIZAKI អគ្គនាយកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង និរតី ក្រសួងការបរទេសជប៉ុន និងសហការីចំនួន៥ រូប នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅនិវេសនដ្ឋាន ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា។

Get-together Dinner at the Residence of the Ambassador of Cambodia, on 16th January 2019.

H.E. Mr. Shigeki TAKIZAKI, Director General of Southeast and Southwest Asia Affairs Department and his colleagues.