វីដេអូឃ្លីប​ ឯកឧត្តម​ អុឹង​ រចនា​ ឯកអគ្គរាជទូតចូលថ្វាយសារតាំងព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី១៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៨។

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូឃ្លីប​ ឯកឧត្តម​ អុឹង​ រចនា​ ឯកអគ្គរាជទូតចូលថ្វាយសារតាំងព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី១៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៨។ 
https://www.youtube.com/watch?v=zDL8TakgtXo&feature=share